Dag 5 - van zolder

04-05-2018 23:22

 

Dat is een leuke, vooral als je geen zolder hebt, geen berging, geen schuur, hahaha. Nee hoor, ik snap het idee helemaal en ik dacht direct aan een typemachine. Ik koos voor mijn eerste exemplaar. In 2016 was ik op zoek naar een mooi exemplaar, vintage, wel werkend en niet heel vies aub…wil m wel opknappen, schoonmaken, voorzien van lint etc…maar ook niet al te veel moeite er voor hoeven doen. Viva la Vintage was waar ik mijn Triumph Tippa kocht. Ze was schoon, lekker vintage en redelijke prijs en voorzien van lint! Yeah…zo spannend, want ik kreeg m per post. Dat was echt een tof moment, wat was ie mooi, wat tikte deze lekker en yeah echt een koffermodel dus hij past in ons vakjeskast! Daarom was de keuze voor deze opdracht niet echt heel moeilijk!

 

Ik schrijf regelmatig verhalen, eigenlijk herinneringen (leuke- zijn allemaal leuk) uit mijn jeugd en herinneringen die ik met mijn opa en oma ooit heb beleefd. Maar ook verzonnen avonturen voor kinderboeken, want ook dat staat nog steeds op mijn bucketlijstje…een kinderboek schrijven samen met illustratie foto’s. Dat komt voort uit dat de kinderen die ik om me heen heb aan neefjes, nichtjes en kids van vriendinnen die vinden het fantastisch als ik ter plekke een verhaal verzin. Liever dat, dan een voorlees boek waarvan ze het einde toch al weten. Hier ontstond dat idee.

 

Wanneer je een verhaal of een herinnering op je notebook schrijft, is dit tja hoe zal ik het zeggen, saaier, wanneer je zo verhaal tikt op een vintage typemachine, beleef je het verhaal en zit je er helemaal in. Daarbij is het ook erg gezond om zo nu en dan een typemachine te gebruiken. Je houding is direct goed en je traint eigenlijk voornamelijk je pols en handen spieren! Die met het tikken van de toetsenborden en laptops echt verpest worden. Win win…kortom een typemachine had echt wel op zolder kunnen staan, ergens achteraan aan het verstoffen. Want zeg nou zelf, wie gebruikt er tegenwoordig nog een typemachine???

 

Groet, Monique

 

(nu vanaf notebook)

 

Day 5 - from attic

 

That's a nice thing, especially if you do not have an attic, no storage room, no shed, hahaha. No, I understand the idea completely and I immediately thought of a typewriter. I chose my first copy. In 2016 I was looking for a nice copy, vintage, working and not very dirty ... want to refurbish, clean, clean with ribbon etc ... but also do not have to do too much effort. Viva la Vintage was where I bought my Triumph Tippa. She was clean, nice vintage and reasonable price and provided with ribbon! Yeah ... so exciting, because I got m by mail. That was really a great moment, what was it beautiful, what did it taste good and yeah really a suitcase so he fits in our box! Therefore the choice for this assignment was not really difficult!

 

I regularly write stories, actually memories (fun- are all fun) from my childhood and memories that I have ever experienced with my grandfather and grandmother. But also invented adventures for children's books, because that is still on my bucket list ... writing a children's book together with illustration pictures. This is due to the fact that the children I have around me are cousins, nieces and kids of friends who think it is fantastic when I make up a story on the spot. Rather, then a reading book of which they already know the end. This idea came into being.

 

When you write a story or a reminder on your notebook, this is how I will say it, duller, when you tap a tale on a vintage typewriter, you experience the story and you are completely immersed in it. It is also very healthy to use a typewriter now and then. Your posture is immediately good and you mainly train your wrist and hands muscles! Those with the tapping of the keyboards and laptops really get ruined. Win win ... in short a typewriter could really have been in the attic, somewhere at the back of the dusted up. Because let's say, who uses a typewriter today?

 

Regards, Monique