Kite - surfers part two

28-01-2018 17:16

Lieve lezers,

 

Wauw, vanochtend werd ik wakker zonder stem!!! Huh, waar was die nou ineens gebleven, gisteren weggewaaid op t strand?

 

Nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik afgelopen week wel beetje liep te kwakkelen met mijn gezondheid, maar t brak steeds net niet door. Wat heel fijn was, zo kon ik toch nog het een en ander gewoon doen van de dagelijkse dingen.

 

Gisteren voelde ik me best ok en gezien er een zonnetje kwam, leek het ons een goed idee om wederom te gaan fotograferen aan de Maasvlakte, kite surfers.

 

Per toeval een leuk stel gevonden via Instagram die hier vaker komen om te surfen en zo wisten wij dat er gisteren werd gesurft-  kite.

 

Goed ingepakt was het echt wel te doen, ik als fotograaf op het strand. Stond wel behoorlijk wat wind, die ook nog aantrok. Begin dit jaar was ik toevallig op het strand en nam foto’s uit losse hand. Dit x besloot ik mijn eenpoot mee te nemen. Gezien de wind had ik achteraf beter mijn 3poot mee kunnen nemen.

 

Het was echt drukker op het water, wel tof. Direct ook een luxe probleem, wie volg je en wie zet je op de foto? De zon verdween achter de wolken en het werd iets guurder qua temperatuur, wanneer de zon nog was gebleven, was ik waarschijnlijk ook iets langer gebleven. Volgende x maar weer. Komen nog genoeg mogelijkheden, ik besloot weer terug te gaan naar de warme auto en het was ook een goed besluit voor mijn gezondheid, tenminste er van uit gaande dat deze nog in de kwakkelfase bleef.

 

Gisteren avond merkte ik wel dat mijn stem wat rauwer werd en na bijna klokje rond geslapen, ja hoor, vanochtend werd ik wakker ZONDER stem….bammer zeg! Want er stond nog wel iets heel leuks op het programma, verjaardag van mijn nichtje! Zonder stem is niet heel handig om op visite te gaan, daarbij voelde ik me niet helemaal top. Beter een andere x. Tja, zulke dingen weet je toch niet van te voren.

 

Komt het door mijn fotografeer sessie, nee dat denk ik niet hoor. Want was ik niet gaan fotograferen (had ik dus een mooi moment gemist), dan had ik wel iets anders gedaan, wat mijn energie had gekost en was ik waarschijnlijk vanochtend gewoon ook zonder stem wakker geworden. Het heerst enorm nu, al weken, nog steeds.

 

En elk nadeel heeft zijn voordeel, nu tijd voor een blog en foto’s uitzoeken!! Ik had gisteren niet willen missen. Vind het super knap, want wat een kracht moet je hebben om op de grond te blijven, terwijl windkracht 5 in je zeil hangt, pff petje af hoor!!

 

Ik vind het zo wie zo machtig, de strijd met de wind en t water. In een ver verleden heb ik aan windsurfen gedaan, nou ja, aantal pogingen tot. Oke, daar ligt mijn talenten NIET. Kan niet overal goed in zijn he. Dit talent lag duidelijk bij mijn broer, die doet al windsurfen vanaf kleins af aan en goed ook, ben erg trots op hem.

 

Ik sprak hem net, hij was vandaag wezen surfen bij Zonnemaire, had ideaal geweest ook voor ons om foto’s te maken, alleen hij was mij vergeten in te lichten en achteraf had t niet verstandig geweest om vandaag weer op pad te gaan. Zijn beste vriend heeft foto’s gemaakt, die hoop ik straks mee te kunnen kijken. Even vanaf de zijlijn mee genieten. Het seizoen is nog maar net begonnen he, nog plenty momenten om te fotograferen zowel de kite-surfers als de windsurfers, komt goed, ik heb er zin in!

 

Fijne avond voor vandaag!

 

Groet, Monique

 

Dear readers,

 

Wow, this morning I woke up without a voice !!! Huh, where was that suddenly gone, yesterday blown away on the beach? 

Now I have to say very frankly that last week I was struggling with my health, but I just did not break through. What was really nice, I could still do some things just everyday things. Yesterday I felt quite ok and given that there was a sun, it seemed like a good idea to take pictures again on the Maasvlakte, kite surfers.

 

Found by chance a nice couple via Instagram who came here to surf and so we knew that yesterday there was surfed kite.
 
Well packed it was really doable, I as a photographer on the beach. Was quite a lot of wind, which also attracted. At the beginning of this year, I happened to be on the beach and took photos out of hand. This x I decided to take my one leg. Given the wind, I could have taken my tripod with me better afterwards. It was really busier on the water, nice. Immediately also a luxury problem, who are you following and who will put you in the picture? The sun disappeared behind the clouds and it became slightly more acidic in temperature, if the sun had remained, I probably would have stayed a little longer. Next x again. There are still plenty of possibilities, I decided to go back to the hot car and it was also a good decision for my health, at least assuming that it was still in the quaking phase.
 
Yesterday evening I noticed that my voice was a bit rawer and after almost a clock around, yes, this morning I woke up WITHOUT 
voice ... .bammer say! Because there was still something fun on the program, my niece's birthday! Without a voice is not very 
convenient to visit, I did not feel completely at home. Better another x. Well, you do not know such things in advance.
 

Is it through my photography session, no, I do not think so. Because if I had not started photographing (had I missed a nice moment), then I would have done something else, which had cost my energy and I would probably have woken up without a voice this morning. It is still huge for weeks.

 

And every disadvantage has its advantage, now time for a blog and pick out photos !! I did not want to miss yesterday. Find it 
super, because what power do you have to stay on the ground, while wind force 5 hangs in your sail, pff hats off!
 
I think it is so powerful, the battle with the wind and the water. In a distant past I have done windsurfing, well, number of 
attempts to. Okay, my talents are NOT there. Can’t be good at everything. This talent was clearly with my brother, who does 
windsurfing from the beginning and good, too, I am very proud of him.
 
I just talked to him, he was surfing at Zonnemaire today, had been ideal for us to take pictures too, only he had forgotten to 
inform me and afterwards it would not have been wise to go on the road again today. His best friend has made photos, I hope
 to be able to look at them later. Enjoy it from the sidelines. The season has only just begun, still plenty of moments to
 photograph both the kite surfers and the windsurfers, is going well, I'm looking forward to it!
 
Nice evening for today!
 

Regards, Monique